Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen
De organisatie: RR-Body. RR-Body is gespecialiseerd in Personal Training, coaching en voedingsbegeleiding.

De overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van RR-Body waarin de klant en RR-Body schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer welke activiteiten RR-Body aan de klant gaat verzorgen.
Klant: natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met RR body voor beoefening van sport – en bewegingsactiviteiten en/of voedingsadviezen.
Activiteiten: bootcamp, fitnessbegeleiding, hardlooptraining, kick/thaiboksen, pads training, HIIT cardiotraining en krachttraining
Personal trainer: Roël Rink

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die RR-Body aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving door de klant bij RR-Body.

Artikel 3: Uitvoeren van de opdracht
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle klanten een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan de deelname van activiteiten. De inhoud van de activiteiten, de contractduur en het aantal klanten die deelnemen aan de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten wordt. Op RR-Body rust de verplichting gelet op het doel, het zo goed mogelijk begeleiden van de klant. RR-Body voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst naar beste inzicht deskundigheid en vermogen uit. Het betreft hier echter wel een inspanningsverplichting, dat wil zeggen RR-Body niet in- staat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door het deelnemer gestelde doel.

Artikel 4: Tijdstip en plaats
RR-Body zal met de klant overeenkomen waar en wanneer hij/zij verwacht wordt. Indien de klant personal training gaat volgen binnen een fitnessclub dan zal de klant een lidmaatschap met de desbetreffende club hebben of aangaan. Dit lidmaatschap geeft alleen het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en services van de desbetreffende club. Voor het gebruik van personal training wordt een aparte en aanvullende overeenkomst tussen de klant en RR-Body afgesloten en zijn extra betalingen vereist die bovenop de lidmaatschapskosten van de fitnessclub komen.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden door zowel RR-Body als de klant. Wordt de afspraak niet tijdig geannuleerd door de klant dan zal de trainingssessie in rekening gebracht worden. Als RR-Body de afspraak niet op tijd afzegt, dan zal de training op een later nader afgesproken tijdstip gegeven worden. Daarnaast zal de klant deze training gratis ontvangen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en risico’s
De activiteiten bevatten in vele gevallen een component waarbij fysieke inspanning aanwezig is. Deelname is geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. RR-Body is niet verantwoordelijk voor enige blessure of andere schade die klanten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere klant dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook zich ervan te vergewissen of deelname voor hem of haar medisch verantwoord is. Tevens dient iedere klant een zorgverzekeraar te hebben.

Op iedere door RR-Body gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor RR-Body. RR-Body kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
RR-Body is niet aansprakelijk voor schade aan en of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ontstaan tijdens of in verband met de door RR-Body georganiseerde activiteiten. RR-Body is niet aansprakelijk voor de door deelnemer gelegen schade indien deze schade te wijten is aan het niet opvlogen van mondelinge dan wel niet schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. Tevens is RR- Body niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de een klant.

De klant is jegens RR-Body aansprakelijk, indien RR-Body bewust op enigerlei schade lijdt en deze schade is te wijten aan het niet opvolgen door de klant van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. De klant dient RR-Body vrij te waren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 6: Ontbinding
RR-Body is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden. De klant kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden
RR-Body zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige termijnbetaling volledig is voldaan. Bij een niet tijdige of onvolledige betaling kan RR-Body de klant toegang tot de activiteit te weigeren, totdat het volledige overeengekomen bedrag is ontvangen. De duur van de activiteiten wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd.

RR-Body biedt klanten de mogelijkheid een 5 of 10 rittenkaart te kopen. De 5-rittenkaarten zijn na aanschafdatum 3 maanden geldig. De 10 rittenkaarten 6 maanden. Beide rittenkaarten dienen vooraf in een keer betaald te worden. De rittenkaarten zijn persoonlijk dus niet overdraagbaar aan derden. Dit geldt ook voor alle andere pakketvormen die worden aangegaan. De activiteiten in pakketten kunnen afgenomen worden in small group, duo of solo. De mogelijkheden worden door RR-Body tijdens het intakegesprek met de klant besproken en overeengekomen.

RR-Body is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. Deze verhoging kan in dat geval het recht geven om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8: Ziekmelding, overmacht, vakantie en algemene erkende feestdagen
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan RR-Body. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden door zowel de klant als RR-Body. Een nieuwe tijdstip voor de training zal dan besproken worden. Wordt de afspraak niet tijdig geannuleerd door de klant dan zal de trainingssessie in rekening gebracht worden. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de klant een medische verklaring, opgesteld door een erkend arts,  te overleggen.

Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. RR-Body is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien de nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval van ziekte van de personal trainer houdt RR-Body het recht om de desbetreffende activiteiten te annuleren. In overleg zal er naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden (onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel) kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemeen erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door tenzij anders overeengekomen. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben zal RR-Body een alternatieve datum aanbieden.

Artikel 9 Privacy
RR-Body gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de klant. RR-Body is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen van informatie van  klanten. De persoonlijke gegevens worden enkel voor administratieve doeleinden door RR-Body gebruikt en nooit aan derden ter beschikking gesteld. RR-Body werkt conform de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

RR-Body verzamelt persoonsgegevens tijdens het intakegesprek. RR-Body bewaart deze gegevens gedurende de periode van de overeenkomst om een zo volledig beeld te krijgen van de klant en de diensten en activiteiten volledig te kunnen afstemmen. Als een klant langer dan een jaar zijn/haar traject heeft voltooid, worden deze gegevens door RR-Body verwijderd. Op verzoek van de klant kunnen gegevens eerder verwijderd worden echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking eerder beëindigd wordt.

Persoonlijke gegevens die op een factuur staan moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden. Deze zullen 7 jaar na factuurdatum verwijderd worden.